İnsan Kaynakları Politikamız

KVKK

İŞ BAŞVURU VE İŞE ALIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA ÇALIŞAN ADAYLARINA İLİŞKİN
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI ve İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ
 
OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. (“OYAK Pazarlama” veya “Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, OYAK Pazarlama bünyesinde çalışmak için başvuruda bulunan tüm adaylara ait genel ve/veya olması durumunda özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine ve silinmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ve Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.
 
 1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler
Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde kayıtlı 6490110036 vergi kimlik numaralı ve “Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 Kat:6-7 Şişli 34363 İstanbul” adresinde mukim OYAK PAZARLAMA HİZMET VE TURİZM A.Ş. Veri Sorumlusu’dur.
 
 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Kişisel verileriniz OYAK Pazarlama tarafından;
 • Çalışan adayı başvuru ve gelişmiş işe alım süreçlerinin yürütülebilmesi,
 • İş ve iş sürekliliği faaliyetlerinin yürütülebilmesi,
 • Çalışan adaylarının başvuru, seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnsan kaynakları politikalarının geliştirilmesini ve sürdürülmesinin sağlanması,
 • OYAK Pazarlama istihdam ihtiyaçlarının karşılanması,
 • Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde tarafınızla tekrar iletişime geçilmesi ve taleplerinizin karşılanabilmesi, amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmak üzere Kanun’da belirtilen temel ilkeler çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmektedir.
 
 1. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz, yukarıda sayılan amaçlar dahilinde Kanun’un 8/2/a bendinde yer alan şartlara uygun olarak ve Kanun’un 5/2/f bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak, başta yukarıda yazılı amaçların gerçekleştirilmesi ve şirketler arasında mevcut ortak İnsan Kaynakları yapılanmasının koordinasyonunun sağlanması amaçlarıyla Şirket tüzel kişiliği çatısı altındaki bölge müdürlüklerine, OYAK ile bağlı grup şirketlere, gerektiği takdirde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi adına yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılmakta ve bundan başka sadece Şirket bünyesindeki İnsan Kaynakları Birim çalışanları ve yöneticileri tarafından işlenmektedir.
 
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri
Kişisel verileriniz; İnsan Kaynakları Departmanı tarafından, e-posta, telefon, internet sitesi ve kâğıt ortamında tutulan iş başvuru formu gibi formlar vasıtasıyla otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda;  CV’nizde yer alan kimlik, iletişim, özlük, mesleki bilgiler olmak üzere; ad-soy ad, adres, doğum tarihi, fotoğraf, uyruk, aktif çalışma durumu, eğitim bilgisi, erkek çalışanlar için askerlik durum belgesi, ev ve cep telefon numarası, e-posta adresi, dijital kariyer platform hesapları, katıldığınız kurs, eğitim ve seminerler, bilgisayar programları/yabancı dil hakimiyeti, referans bilgileri, Geçmiş iş tecrübeleri ve OYAK Grup özelinde yapılmış iş başvuruları, işe uygunluk durumunuz, ücret beklentiniz, tipindeki kişisel verileriniz KVKK 5/2/c-d-f bentleri uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.
 
Ayrıca OYAK Pazarlama ile paylaşacağınız referanslarınıza ait kişisel verilerle ilgili olarak referanslarınızın bilgilendirilmeleri ve gerektiği takdirde açık rızalarının alınmasına ilişkin sorumluluk tamamen çalışan adayına aittir.
 
Şirketimizce işe ve pozisyona uygunluğunuzun değerlendirilmesi için yeterli olacak kişisel verileriniz dışındaki verilerinizin toplanmaması esastır. Bu nedenle Şirketimize yapacağınız başvurularda ve paylaşacağınız özgeçmişlerde yukarıda belirtilenler ve pozisyona uygunluğunuz için gerekli olanın dışındaki kişisel verilerinizi ve özellikle özel nitelikli kişisel verilerinizi Şirketimizce özellikle talep edilip açık rızanızın temin edilmediği paylaşmamanızı öneriyoruz.
 
 1. Veri Sahiplerinin Kanun Kapsamındaki Hakları
Dilediğiniz zaman OYAK Pazarlama’ya başvurarak;
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
 
Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya http://www.oyakpazarlama.com.tr/ adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Büyükdere Cad. Beytem Plaza No:20 Kat:6-7 Şişli 34363 İstanbul” adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak kvkk@oypa.com.tr oyakpazarlama@oyakpazarlama.hs02.kep.tr adreslerine iletebilirsiniz. OYAK Pazarlama’ya, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.
 
Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soy ad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular OYAK Pazarlama tarafından reddedilecektir.
 
OYAK Pazarlama’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.